MAKALELERİ

Sedat Veyis Örnek’in aşağıda künyeleri yer alan makalelerinden Ankara Üniversitesi yayınları olanlar gerek Sedat Veyis Örnek Belgeliği’nde gerekse Ankara Üniversitesi Açık Arşivi ile Ankara Üniversitesi Dergiler Veri Tabanı’nda da yer almaktadır.

1-Örnek, Sedat Veyis 2014 Japonya ve Türkiye’deki Dini, Kültürel ve Sosyal Reformlara Genel Bakış. Çev.: Özlem Akgök. Folklor/Edebiyat Dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı, Sayı 82.

2-Örnek, Sedat Veyis 1963 Allgemeiner Überblick Über Die Religiösen, Kulturellen Und Sozialen Reformen In Japan Und In Der Türkei, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi,Cilt XXI, Sayı 1-2, 61-81.

3-Örnek, Sedat Veyis 1968 Etnolojinin Tarihçesi, Başlıca Ekolleri, Görevleri, Antropoloji Dergisi, Sayı 4, 165-193.

4-Örnek, Sedat Veyis 1962 İlkellerde Dinsel Temel Kavramlara Genel Bir Bakış, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, Sayı 3-4, 255-261.

5-Örnek, Sedat Veyis 1975 “Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma”, Boğaziçi Üniversitesi Halkbilim Yıllığı, İstanbul: Taş Matbaası (s. 101-112).

6-Örnek, Sedat Veyis 1974 “Türk Folkloru”, Türk Dili Dergisi, Şubat, Cilt XXIX, Sayı 269, 455-459.

7-Örnek, Sedat Veyis 1974 “Anadolu Folklorunda Yas”, I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara: Başbakanlık Basımevi (s. 399-409).

8-Örnek, Sedat Veyis 1973 “Türk Halkbiliminin Sorunları”, Türk Dili Dergisi, Ekim, Cilt XXVII, Sayı 257, 385-391.